Společnost vznikla 22.3.1994. Byla založena bývalými pracovníky projekční a dodavatelské firmy se zkušenostmi především v oblasti kabelové televize. Na tyto zkušenosti jsme úspěšně navázali a rozšířili jsme svoji činnost i do oblasti telekomunikací a slaboproudých rozvodů.

Ovládáme kompletní projektovou přípravu metalických a optických přenosových a přístupových sítí. Na základě pověření od Českého telekomunikačního úřadu provádíme zřizování, montáž, údržbu a servis telekomunikačních kabelových vedení s optickými vlákny.

V oblasti telekomunikací a kabelové televize se naše firma zabývá také velkoobchodní činností.

GDPR

Osobní údaje uživatelů služeb společnosti MULTINET s GDPR

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zákazníkům, obchodním partnerům a uživatelům služeb společnosti MULTINET, s.r.o.

Správce vašich údajů Společnost MULTINET, s.r.o., IČ: 60776978, se sídlem Farského 43/4 , 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6809 (dále jen „MULTINET“) jako správce, vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely: • plnění povinností vyplývajících ze smluv; • plnění povinností vyplývajících z všeobecných obchodních podmínek a z podmínek využívaných služeb; • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů; • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů; • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb; • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá MULTINET vaše kontaktní údaje pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas.

Kategorie údajů, které zpracováváme Identifikační údaje Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma zákazníka, pozice ve firmě.

Kontaktní údaje Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy zákazníka nebo kontaktní adresa.

Příjemci vašich údajů Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze v rámci společnosti MULTINET. Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a MULTINETEM. Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká máte práva Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování. Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu sídla společnosti MULTINET anebo zaslanou elektronicky na multinet@multinet.cz. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte otázky, napište nám na multinet@multinet.cz

Další dotazy a připomínky S dotazy a připomínkami k tomuto prohlášení se můžete obracet na správce těchto webových stránek (multinet@multinet.cz) nebo na adresu: MULTINET, s.r.o., Farského 43/4, Olomouc, 779 00